undefined undefined

Sprzedaż

Due to a hacker attack, there may be restrictions on spare parts and machine deliveries, the myGRIMME, supplier, sales partner and job portal as well as websites

Further information

POLITYKA PRYWATNOŚCI GRIMME POLSKA

Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe

Table of Content

 1. 1.

  I. Słowniczek - podstawowe pojęcia

 2. 2.

  II. JESTEŚ OSOBĄ REPREZENTUJĄCĄ LUB OSOBĄ KONTAKTOWĄ: jakie dane osobowe zbieramy i jaki jest nasz cel oraz podstawy prawne naszego działania?

 3. 3.

  III. KONTAKTUJEMY SIĘ ZE SOBĄ: jakie dane osobowe zbieramy i jaki jest nasz cel oraz podstawy prawne naszego działania?

 4. 4.

  IV. JESTEŚ NASZYM KLIENTEM: jakie dane osobowe zbieramy i jaki jest nasz cel oraz podstawy prawne działania?

 5. 5.

  V. Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

 6. 6.

  VI. Kto faktycznie ma dostęp do Twoich danych osobowych?

 7. 7.

  VII. Czym są pliki „cookies” i inne podobne technologie? W jaki sposób i w jakim celu je wykorzystujemy?

 8. 8.

  VIII. Dane kontaktowe GRIMME

 9. 9.

  IX. Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem przez GRIMME Twoich danych osobowych?

1. I. Słowniczek - podstawowe pojęcia

Dane osobowe – wszystkie informacje, które przetwarzamy na Twój temat. Są to np. imię, nazwisko, e-mail, dane dotyczące płatności, itp.;

Przetwarzanie – wszystkie działania, jakie wykonujemy na Twoich danych osobowych. Są to np. zbieranie, przechowywanie, aktualizowanie, wysyłanie Ci wiadomości, analizowanie dla wystawienia rachunku czy usuwanie;

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która złożyła zamówienie, nabyła produkt od GRIMME lub skorzystała z usług świadczonych przez GRIMME, w tym w szczególności podmiot prowadzący rolniczą działalność gospodarczą;

Kontrahent – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, z którą GRIMME nawiązuje współpracę biznesową, a która nie jest Klientem;

Osoba Reprezentująca – członek organu, przedstawiciel lub pełnomocnik Kontrahenta / Klienta;

Osoba Kontaktowa – każda osoba fizyczna, która kontaktuje się z pracownikami, współpracownikami i przedstawicielami lub pełnomocnikami GRIMME w celu nawiązania lub realizacji współpracy biznesowej, w szczególności osobą kontaktową może być pracownik Kontrahenta / Klienta lub inna osoba wyznaczona przez Kontrahenta / Klienta, lub działająca w jego imieniu;

Administrator danych osobowych – GRIMME Polska sp. z o.o. z siedzibą w Żabikowie, Żabikowo 1, 63-000 Środa Wielkopolska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000354037, NIP: 7861685747, REGON: 301415923, kapitał zakładowy w wysokości 250.000 zł;

2. II. JESTEŚ OSOBĄ REPREZENTUJĄCĄ LUB OSOBĄ KONTAKTOWĄ: jakie dane osobowe zbieramy i jaki jest nasz cel oraz podstawy prawne naszego działania?

Twoje dane osobowe mogą zostać pozyskane bezpośrednio od Ciebie lub od naszego Kontrahenta / Klienta, w ramach realizacji współpracy z GRIMME.

Zakres danych jakie przetwarzamy, obejmuje przede wszystkim następujące ich kategorie:

 • dane identyfikacyjne, w tym imię i nazwisko, NIP; 
 • miejsce pracy, zajmowane stanowisko, dział, uprawnienia zawodowe; 
 • dane kontaktowe (np. nr telefonu, adres email); 
 • inne dane przekazane przez Kontrahenta / Klienta lub przekazane bezpośrednio przez Ciebie w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy. 

Podanie ww. danych osobowych jest na ogół niezbędne do zawarcia umowy z GRIMME i jej wykonywania – bez ich podania brak jest możliwości zawarcia umowy oraz podejmowania działań w związku z jej realizacją.

Powyższe informacje możemy przetwarzać w celu zawarcia i wykonania umowy oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest odpowiednio niezbędność wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), nasz prawnie uzasadniony interes jako strony umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Niekiedy Twoje dane będą przetwarzane także w celach archiwalnych (dowodowych) oraz w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, masz prawo do sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu.

3. III. KONTAKTUJEMY SIĘ ZE SOBĄ: jakie dane osobowe zbieramy i jaki jest nasz cel oraz podstawy prawne naszego działania?

Zakres danych, jakie przetwarzamy, zależy od tego, jakie informacje podasz nam Ty lub np. Twój pracodawca, od wybranej przez Was formy kontaktu z nami oraz od tego, jakie informacje są niezbędne w związku z naszą relacją – obejmuje on przede wszystkim treść dokumentów, a także zawartość naszej korespondencji/ komunikacji oraz ewentualnie inne informacje, które pozyskaliśmy z powszechnie dostępnych źródeł, związane z naszą relacją biznesową (np. portale branżowe).

Są to w szczególności:

 • dane identyfikacyjne, w tym imię i nazwisko; 
 • miejsce pracy, stanowisko lub dział, uprawnienia zawodowe;
 • dane teleadresowe, w tym adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail lub inne dane kontaktowe.

Powyższe informacje pozyskujemy więc bezpośrednio od Ciebie lub od innych osób, np. od Twoich pracodawców /zleceniodawców, czy ze źródeł ogólnodostępnych.

W przypadku korzystania z biura obsługi klienta, komunikatorów elektronicznych czy maili będziemy przetwarzać dane identyfikujące Cię (odpowiednio np. numer telefonu, adres e-mail, nr IP), metadane dotyczące komunikacji (np. data kontaktu, czas trwania rozmowy) oraz treść naszej komunikacji (np. historia rozmowy na czacie, treść maila, zapis rozmowy telefonicznej jeśli zostaniesz o tym uprzednio poinformowany). Powyższe informacje przetwarzamy w celu udzielenia Ci odpowiedzi na zapytania, usprawniania naszej komunikacji, poprawy jakości obsługi klienta, a także w celu marketingu naszych produktów, usług i zawarcia z Tobą odpowiedniej umowy.

Podstawa prawna dla tych działań zależy od kontekstu komunikacji. Jeśli są to ogólne zapytania lub rozmowy, podstawą będzie nasz „prawnie uzasadniony interes” jako administratora (wynika z celi wskazanych powyżej; art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Natomiast jeśli zapytanie zmierza do zawarcia umowy, lub pozostaje w związku z umową już zawartą inną niż sprzedaż produktu lub świadczenie naszych usług (o tym stanowi pkt IV poniżej), podstawą prawną będzie „podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy” lub niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Odwiedzając naszą stronę internetową, możesz wyrazić zgodę na korzystanie przez nas z technologii cookies, która pozwala na prawidłowe funkcjonowanie naszej strony, jak również na analizowanie informacji o tym, jak korzystasz z tej strony - przykładowo jak przebiegał proces rejestracji konta. Dane te przetwarzamy w celu poprawy jakości naszej strony, dopasowania treści do zainteresowań odwiedzających, ciągłego ulepszania jej działania. Niektóre cookies pozwalają także na marketing naszych produktów i usług, zarówno w ramach naszej strony www jak i w ramach stron naszych partnerów.

Podstawą prawną dla korzystania z cookies i podobnych technologii jest Twoja zgoda, z wyjątkiem przypadków, gdy ich wykorzystanie jest niezbędne dla funkcjonowania naszej strony www (dostarczenia Ci usługi świadczonej drogą elektroniczną w tym zakresie), kiedy to bazujemy na przepisie prawa (art. 173 ust. 3 pkt 2 prawa telekomunikacyjnego) oraz odpowiednio naszym prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Niektóre Twoje dane mogliśmy otrzymać od Ciebie podczas konferencji lub wydarzenia branżowego, w którym brali udział nasi przedstawiciele lub od organizatora takiego eventu. W takim przypadku dane z wizytówki, zapytania, czy z listy uczestników są przetwarzane w naszej bazie w celu przesłania Ci informacji, które były dla Ciebie interesujące, odpowiedzi na zapytanie i prowadzenia przyszłej korespondencji / kontaktu w tej sprawie, lub w celu wysłania podziękowania za spotkanie lub udział w wydarzeniu. W takich przypadkach podstawą prawną naszego działania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jeżeli nie podałeś nam swoich danych we własnym imieniu, czyli np. działasz w imieniu naszego klienta lub dostawcy lub innego podmiotu, przetwarzamy Twoje dane w celu realizowania kontaktu, w kontekście w jakim występujesz w imieniu podmiotu trzeciego, a także zawarcia lub realizowania umowy z tym podmiotem trzecim lub zrealizowania wspólnego przedsięwzięcia. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu będzie nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – budowanie i utrzymywanie relacji z podmiotem trzecim, w imieniu którego działasz, w tym zawieranie i realizowanie z nim odpowiednich umów, a także intencja budowania pozytywnego wizerunku GRIMME.

Niezależnie od powyższego, Twoje dane osobowe tj. przede wszystkim imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny lub ew. adres e-mail, mogą być przez nas wykorzystane by wysłać Ci okazjonalną korespondencję (np. pozdrowienia świąteczne) lub by kontaktować się z Tobą w sprawie promocji produktów lub usług GRIMME.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu, będzie nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – intencja podtrzymania naszej relacji, budowania pozytywnego wizerunku GRIMME oraz marketing produktów lub usług GRIMME.

Dodatkowo, w przypadku przetwarzania Twoich Danych osobowych w celu:

 • obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu ew. kierowania roszczeń, podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu będzie nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
 • wypełniania obowiązków prawnych administratora (np. podatkowych, księgowych), podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu, będzie realizacja obowiązków prawnych nałożonych na administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

W każdym wypadku informacje handlowe na adresy elektroniczne (e-mail/telefon) wysyłamy wyłącznie, jeśli wyrazisz na to uprzednią zgodę (podstawa prawna).

Podawanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże czasami może być konieczne do celów związanych z naszą współpracą, np. niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy lub do udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie albo w celu prowadzenia korespondencji. To oznacza, że ich niepodanie może niekiedy stanowić podstawę do odmowy nawiązania współpracy przez GRIMME bądź do podjęcia przez GRIMME kroków prawnych w celu rozwiązania ewentualnej umowy.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przypominamy, że w każdej chwili możesz wycofać udzieloną uprzednio zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Natomiast w przypadku przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, masz prawo do sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu.

4. IV. JESTEŚ NASZYM KLIENTEM: jakie dane osobowe zbieramy i jaki jest nasz cel oraz podstawy prawne działania?

Gdy już zawarłeś z nami umowę sprzedaży produktu z oferty GRIMME lub korzystasz z naszych usług, poza danymi które mogliśmy przetwarzać zgodnie z cz. III powyżej, przetwarzamy także informacje związane z realizacją dla Ciebie złożonego zamówienia oraz świadczeniem przez nas usług, takie jak dane o przebiegu realizacji umowy, a także Twoją ew. komunikację z nami.

Celem, jak również podstawą prawną ich przetwarzania jest prawidłowa realizacja zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – np. generowanie rozliczeń. W zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach naszej strony internetowej, zakres danych, które możemy przetwarzać, poza RODO wynika także w szczególności z art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Część informacji przetwarzamy w celu wykonania obowiązków nałożonych przepisami prawa – ma to zastosowanie głównie do danych dotyczących naszych rozliczeń związanych ze sprzedażą produktów i świadczeniem odpłatnych usług (regulacje podatkowe; art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

W ramach naszej strony internetowej możesz zostać przekierowany do platformy myGRIMME (https://my.grimme.com), która zapewnia Ci dostęp do dodatkowych usług i funkcji takich jak Park maszynowy, Agrirouter, Mapa Live, myJOBS, myGRIMME Shop czy Geofencing. MyGRIMME stanowi odrębną platformę od strony internetowej GRIMME, z której korzystasz. Wizyty na platformie myGRIMME oraz rejestracja konta w myGRIMME podlegają odrębnym zasadom przetwarzania danych osobowych, z którymi powinieneś zapoznać się najpóźniej w chwili rejestracji konta w myGRIMME.

5. V. Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Co do zasady, dane przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu lub zrealizowania celu, dla którego były przetwarzane.

Dane gromadzone wyłącznie w związku z bieżącym kontaktem (cz. III polityki powyżej), jeżeli nie jesteś naszym Kontrahentem lub Klientem, przechowujemy w zależności od kategorii poszczególnych informacji, przez okres od kilku tygodni (niektóre cookies) przez okres maksymalnie 2 lat (bardziej szczegółowe zapytania i konwersacje, mogące mieć znaczenie dla naszego kontaktu w przyszłości).

Dane przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody przetwarzamy do ewentualnego cofnięcia przez Ciebie zgody lub zrealizowania celu, dla jakiego została wyrażona.

Dane związane z realizacją różnych umowy, w tym dane Osób Reprezentujących i Kontaktowych (cz. II - IV polityki powyżej) przechowujemy przez okres trwania umowy oraz zwykle przez okres do 7 lat po jej zakończeniu, co wynika z regulacji podatkowych oraz okresu przedawnienia niektórych roszczeń.

Okresy te mogą ulec odpowiedniemu, niezbędnemu wydłużeniu, w przypadku ew. roszczeń i postępowań sądowych – o czas trwania tych postępowań oraz ich rozliczenia – a także jeśli przepisy prawa w określonych wypadkach zobowiązują nas do dłuższego ich przetwarzania.

6. VI. Kto faktycznie ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Do Twoich danych osobowych dostęp uzyskują wyłącznie:

 • odpowiednio upoważnieni pracownicy lub współpracownicy GRIMME;
 • podmioty, które wspierają nas w sprzedaży produktów lub świadczeniu usług, na podstawie odpowiednich umów powierzenia danych osobowych do przetwarzania, takie jak dostawcy usług teleinformatycznych lub narzędzi służących do nawiązywania kontaktu (komunikatory);
 • dostawcy usług prawnych, doradczych, księgowych i podatkowych;
 • dostawcy usług audytowych;
 • operatorzy pocztowi i kurierzy;
 • ubezpieczyciele, podmioty świadczące usługi archiwizacji;
 • podmioty, z usług których możesz korzystać przy okazji korzystania z naszych usług;
 • spółki z grupy kapitałowej, w skład której wchodzi GRIMME.

Wszystkie te podmioty mają dostęp tylko do tych informacji, które są im niezbędne do wykonania określonych działań.

Czasami, niektóre z podmiotów dostarczających nam rozwiązania mogą mieć siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W każdym przypadku przekazania danych poza EOG, stosujemy wymagane zabezpieczenia, w tym standardowe klauzule ochrony danych przyjęte na mocy decyzji Komisji Europejskiej. Dodatkowo w celu ochrony danych osobowych, zarówno podczas ich przesyłania, jak i po ich otrzymaniu, stosujemy ogólnie przyjęte standardy, spełniających wymogi RODO oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Masz prawo uzyskać kopię stosowanych przez nas zabezpieczeń dotyczących transferu danych osobowych do państwa trzeciego, kontaktując się z nami.

GRIMME może być także zobowiązana do udzielenia określonych informacji organom władzy publicznej, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. W takim wypadku informacje są udzielane wyłącznie jeśli istnieje ku temu właściwa podstawa prawna.

7. VII. Czym są pliki „cookies” i inne podobne technologie? W jaki sposób i w jakim celu je wykorzystujemy?

Pliki „cookies” to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Twojego urządzenia (zazwyczaj na twardym dysku komputera). Przechowuje się w nim informacje, które możemy potrzebować, aby dostosować się do sposobu korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej i aby zbierać dane statystyczne.

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej mamy możliwość gromadzenia danych dotyczących nazwy domeny dostawcy usług internetowych, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego, adresu IP, odwiedzanych przez Ciebie stron internetowych, elementów, które pobierałeś, a także danych eksploatacyjnych lub informacji o lokalizacji urządzenia, z którego korzystasz.

Zapewniamy, że wszystkie otrzymywane w ten sposób informacje, są przez nas wykorzystywane jedynie w celach wskazanych w tej polityce i w żadnym wypadku nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla urządzenia, z którego korzystasz, ponieważ nie wprowadzają w nim jakichkolwiek zmian konfiguracyjnych.

Poniżej znajduje się ogólny opis cookies, które mogą być wykorzystywane na naszej stronie:

 1. Niezbędne: są one konieczne dla funkcjonowania strony i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Zazwyczaj są one uruchamiane tylko w odpowiedzi na działania użytkownika, które są równoznaczne z żądaniem usługi, np. ustawienie preferencji prywatności, zalogowanie lub wypełnienie formularza.
 2. Statystyczne / funkcjonalne: umożliwiają nam rejestrowanie wizyt i ruchu na stronie, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej strony internetowej. Dzięki nim wiemy, które strony cieszą się największą, a które najmniejszą popularnością, a także wiemy, jak użytkownicy poruszają się po stronie. 
 3. Marketingowe: mogą być uruchamiane na naszej stronie internetowej, aby prezentować reklamy i inne spersonalizowane treści. Obejmuje to również docieranie do użytkowników za pośrednictwem naszych partnerów reklamowych. Mogą one być wykorzystywane przez naszych partnerów do tworzenia profilu Twoich zainteresowań i wyświetlania odpowiednich reklam na innych stronach.

Aby zobaczyć szczegółowy opis cookies, z jakich korzystamy (w tym dostawcę, rodzaj pliku i cel korzystania z niego), kliknij pole „Ustawienia” (lub podobne) na belce cookies – w każdej chwili możesz ją otworzyć, klikając tutaj.

Przeglądarki internetowe lub inne oprogramowanie zainstalowane na Twoim urządzeniu zwykle domyślnie zezwalają na stosowanie na nim plików cookie, a tym samym na zbieranie wyżej wymienionych informacji. Możesz zmienić sposób korzystania z plików cookie, w tym całkowicie je zablokować lub usunąć, za pomocą Twojej przeglądarki internetowej – więcej informacji na ten temat znajdziesz w jej instrukcji obsługi. Tutaj dowiesz się, jak zarządzać cookies w popularnych przeglądarkach:

Aby znaleźć informacje dotyczące innych przeglądarek, należy odwiedzić stronę twórcy przeglądarki. Na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl możesz zablokować śledzenie przez Google Analytics na wszystkich stronach internetowych.

Pamiętaj, że wyłączenie lub zablokowanie niektórych plików cookie może uniemożliwić lub znacznie utrudnić prawidłowe funkcjonowanie naszych stron internetowych, na przykład poprzez ich spowolnienie.

Nasi użytkownicy mogą zarządzać swoimi zgodami dot. różnych rodzajów cookies. W tym celu na naszej stronie udostępniamy także narzędzie, którego interfejs pozwala Ci zadecydować, które rodzaje cookies akceptujesz i łatwo zmienić te ustawienia w dowolnym czasie.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć swoje preferencje cookies lub zarządzać nimi.

Cookies podmiotów trzecich (third party cookies)

Cookies podmiotów trzecich są wykorzystywane przede wszystkim do optymalizacji naszych usług i pomagają nam w działaniach marketingowych. Niektóre cookies podmiotów trzecich mogą być również niezbędne do świadczenia usług przez inne firmy – naszych partnerów (np. dostęp do materiałów na naszej stronie).

Wyrażając zgodę na cookies podmiotów trzecich, wyrażasz zgodę na udostępnianie swoich danych osobowych naszym partnerom oraz na przetwarzanie tych danych w sposób opisany w odniesieniu do każdego pliku cookie.

Po wyrażeniu zgody na cookies podmiotów trzecich niektóre rodzaje przetwarzania danych mogą być dokonywane w oparciu o inną podstawę prawną (np. uzasadniony interes administratora lub osoby trzeciej), a użytkownik ma prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu.

Aby zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi cookies podmiotów trzecich na stronie internetowej GRIMME, kliknij pole „Ustawienia” (lub podobne) na belce cookies – w każdej chwili możesz ją otworzyć, klikając tutaj. Znajdziesz tam również przekierowanie do odpowiedniej Polityki prywatności danego partnera.

8. VIII. Dane kontaktowe GRIMME

Administratorem Twoich danych osobowych jest GRIMME Polska sp. z o.o.

Adres siedziby i kontaktowy GRIMME to Żabikowo 1, 63-000 Środa Wielkopolska.

Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą ochrony danych osobowych należy kierować pisemnie na ww. adres siedziby GRIMME lub pocztą elektroniczną na adres: customercare@grimme.de

9. IX. Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem przez GRIMME Twoich danych osobowych?

Dostęp do danych osobowych

Zawsze możesz zwrócić się do nas o dostęp do Twoich danych osobowych, aby zobaczyć jakie dane na Twój temat przetwarzamy oraz uzyskać szczegółowe informacje nt.

 • czy przetwarzamy Twoje dane osobowe,
 • w jakim celu,
 • jakie kategorie danych przetwarzamy,
 • kto jest ich odbiorcą,
 • w miarę możliwości – jaki jest planowany okres ich przechowywania, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,
 • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Ciebie – wszelkie dostępne informacje o ich źródle.

Prawo do sprostowania danych osobowych

W pewnych sytuacjach RODO przyznaje Ci tzw. prawo do bycia zapomnianym. Do okoliczności uzasadniających skierowanie przez Ciebie tego typu żądania zalicza się:

 • brak dalszej niezbędności danych osobowych do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • cofnięcie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, gdy nie istnieje inna podstawa prawna ich dalszego przetwarzania;
 • wniesienie przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy nie występują nadrzędne prawnie i uzasadnione podstawy przetwarzania;
 • wniesienie przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych;
 • przetwarzanie Twoich danych niezgodnie z prawem,
 • realizacja obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega GRIMME.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku, gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych przez nas danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, lecz zamiast ich usunięcia wolisz ograniczenie przetwarzania,
 • GRIMME nie potrzebuje już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – jedynie do czasu rozstrzygnięcia sporu.

Skuteczne wniesienie żądania ograniczenia przetwarzania spowoduje ograniczenie podejmowanych przez nad działań na określonych przez Ciebie danych oraz w zakresie określonych operacji / celów przetwarzania do niezbędnego minimum – zasadniczo wyłącznie do przechowywania.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do otrzymania Twoich danych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego, a także do ich przesłania innemu administratorowi.

Możesz z niego skorzystać, jeżeli:

 • przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy oraz
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Prawo do sprzeciwu

W określonych sytuacjach przysługuje Ci prawo sprzeciwu względem danego przetwarzania. Możesz z niego skorzystać:

 • wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, które znajduje podstawę prawną w obowiązku wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej GRIMME, w tym profilowania, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją,
 • wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy jest ono niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez GRIMME lub przez stronę trzecią, w tym profilowania, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją,
 • wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w dowolnym momencie, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim,
 • wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów statystycznych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

Pamiętaj jednak, że gdy pomimo wniesienia przez Ciebie sprzeciwu dojdziemy do wniosku, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, będziemy nadal przetwarzać Twoje dane objęte sprzeciwem. Jeżeli nie będziesz zgadzać się z taką oceną zaistniałej sytuacji, możesz skorzystać z prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego (więcej informacji poniżej).

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W związku z naszym działaniem jako administratora Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Oczywiście jeśli masz uwagi odnośnie tego, jak działamy, zachęcamy Cię w pierwszej kolejności do kontaktu z nami. Jeśli gdziekolwiek popełniamy błąd, na pewno podejmiemy odpowiednie kroki.

Jeśli zechcesz wnieść skargę do organu nadzorczego, listę lokalnych organów odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych w Unii Europejskiej oraz dane kontaktowe znajdziesz na stronie: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

W Polsce właściwym organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Szczegółowy opis procedury wnoszenia skargi do PUODO dostępny jest na stronie internetowej prowadzonej przez PUODO pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.